Tko može postati sudski tumač?
OVLAŠTENI STALNI SUDSKI TUMAČ – UVJETI

Prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima (NN 132/05) uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja ispunjava opće uvjete propisane za prijam u državnu službu. Osim općih uvjeta kandidat mora ispuniti i sljedeće posebne uvjete:

– uz znanje hrvatskog jezika, da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine, i tim jezikom,

– poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje,

– ima završenu visoku školsku spremu.

Pravne osobe mogu obavljati poslove stalnog sudskog tumača ako su registrirane za te poslove i imaju u stalnom radnom odnosu zaposlene stalne sudske tumače za odgovarajuće jezike koje imaju registrirane u djelatnosti.

 

POSTUPAK IMENOVANJA

Postupak za imenovanje stalnih sudskih tumača pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva.
Zahtjevu se prilaže životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o školskoj spremi i znanju jezika.
Znanje jezika za koje kandidat traži imenovanje dokazuje se diplomom sveučilišnog diplomskog studija za dotični jezik ili svjedodžbom priznatog ispita o znanju jezika (razina C2 prema Europskom referentnom okviru) za koje kandidat traži imenovanje.
Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda uputit će kandidata na provjeru znanja o ustrojstvu sudbene vlasti i državne uprave, te poznavanju pravnog nazivlja. Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda uputit će kandidata na stručnu obuku u jednu od strukovnih udruga stalnih sudskih tumača.

 

STRUČNA OBUKA

Stručna obuka kandidata za stalne sudske tumače obavljat će se prema programu koji donose strukovne udruge stalnih sudskih tumača. Strukovne udruge u članstvu moraju imati najmanje tri stalna sudska tumača.

 

PROVJERA ZNANJA

Provjera znanja obavlja se pred Povjerenstvom za provjeru znanja prema programu kojega propisuje ministar pravosuđa.
Povjerenstvo se osniva pri županijskom odnosno trgovačkom sudu.
Provjera znanja kandidata pred Povjerenstvom obavlja se usmeno. Povjerenstvo ocjenjuje rezultat provjere znanja i utvrđuje je li kandidat »zadovoljio« ili »nije zadovoljio« na provjeri znanja.

 

IMENOVANJE

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete Pravilnika, a na provjeri znanja bude ocijenjen s ocjenom »zadovoljio« i obavio stručnu obuku, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda donijet će rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača.
Stalni sudski tumač imenuje se na vrijeme od četiri godine.

 

PRISEGA

Osoba imenovana za stalnog sudskog tumača daje prisegu pred predsjednikom županijskog odnosno trgovačkog suda.
Tekst prisege glasi:
»Prisežem svojom čašću da ću dužnost stalnog sudskog tumača obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju«.
Stalni sudski tumač  potpisuje prisegu.

 

UPIS U REGISTAR SUDSKIH TUMAČA

Nakon imenovanja svi su sudski tumači upisani u registar koji je moguće online pretraživati klikom na link “Sudačka mreža”.

 

Izvor: Pravilnik o stalnim sudskim tumačima