Tko može postati sudski tumač?

Tko može postati sudski tumač?

Tko može postati sudski tumač?
OVLAŠTENI STALNI SUDSKI TUMAČ – UVJETI

Prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima (NN 132/05) uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja ispunjava opće uvjete propisane za prijam u državnu službu. Osim općih uvjeta kandidat mora ispuniti i sljedeće posebne uvjete:

– uz znanje hrvatskog jezika, da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine, i tim jezikom,

– poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje,

– ima završenu visoku školsku spremu.

Pravne osobe mogu obavljati poslove stalnog sudskog tumača ako su registrirane za te poslove i imaju u stalnom radnom odnosu zaposlene stalne sudske tumače za odgovarajuće jezike koje imaju registrirane u djelatnosti.

 

POSTUPAK IMENOVANJA

Postupak za imenovanje stalnih sudskih tumača pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva.
Zahtjevu se prilaže životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o školskoj spremi i znanju jezika.
Znanje jezika za koje kandidat traži imenovanje dokazuje se diplomom sveučilišnog diplomskog studija za dotični jezik ili svjedodžbom priznatog ispita o znanju jezika (razina C2 prema Europskom referentnom okviru) za koje kandidat traži imenovanje.
Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda uputit će kandidata na provjeru znanja o ustrojstvu sudbene vlasti i državne uprave, te poznavanju pravnog nazivlja. Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda uputit će kandidata na stručnu obuku u jednu od strukovnih udruga stalnih sudskih tumača.

 

STRUČNA OBUKA

Stručna obuka kandidata za stalne sudske tumače obavljat će se prema programu koji donose strukovne udruge stalnih sudskih tumača. Strukovne udruge u članstvu moraju imati najmanje tri stalna sudska tumača.

 

PROVJERA ZNANJA

Provjera znanja obavlja se pred Povjerenstvom za provjeru znanja prema programu kojega propisuje ministar pravosuđa.
Povjerenstvo se osniva pri županijskom odnosno trgovačkom sudu.
Provjera znanja kandidata pred Povjerenstvom obavlja se usmeno. Povjerenstvo ocjenjuje rezultat provjere znanja i utvrđuje je li kandidat »zadovoljio« ili »nije zadovoljio« na provjeri znanja.

 

IMENOVANJE

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete Pravilnika, a na provjeri znanja bude ocijenjen s ocjenom »zadovoljio« i obavio stručnu obuku, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda donijet će rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača.
Stalni sudski tumač imenuje se na vrijeme od četiri godine.

 

PRISEGA

Osoba imenovana za stalnog sudskog tumača daje prisegu pred predsjednikom županijskog odnosno trgovačkog suda.
Tekst prisege glasi:
»Prisežem svojom čašću da ću dužnost stalnog sudskog tumača obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju«.
Stalni sudski tumač  potpisuje prisegu.

 

UPIS U REGISTAR SUDSKIH TUMAČA

Nakon imenovanja svi su sudski tumači upisani u registar koji je moguće online pretraživati klikom na link “Sudačka mreža”.

 

Izvor: Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Što je apostille?

Što je apostille?

Što je apostille?
ŠTO JE APOSTILLE?

Apostille je dodatna ovjera javnih isprava koje će se koristiti u međunarodnom pravnom prometa. Izdaje je nadležni Općinski sud, ovisno o porijeklu potpisa i pečata kojima je ovjerena izvorna isprava. To, na primjer, znači da uvjerenje izdano od nekog čakovečkog suda mora biti ovjereno od Općinskog suda u Čakovcu, a ne može biti ovjereno od Općinskog suda u Varaždinu.

Apostillom se potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalaze na ispravi, no ne i sam sadržaj isprave.

 

 

KADA JE APOSTILLE POTREBNA?

Ovjeru apostillom najčešće traže državne institucije i banke, ali i druge ustanove. Ne postoji jedinstveno pravilo kada je neku ispravu potrebno ovjeriti apostillom. Nije rijedak slučaj da neka ustanova ili banka u jednom gradu zahtijeva da predane isprave budu ovjerene i apostillom, dok to u susjednom kod iste takve ustanove ili banke nije potrebno.

Isto tako, nema jedinstvenog pravila koje isprave je potrebno ovjeriti apostillom, a koje ne. Neke ustanove i institucije mogu tražiti ovjeru i privatnih isprava kao što su diplome, svjedodžbe, izvatci iz matice rođenih, umrlih, svejnčani listovi, potvrde o slobodnom bračnom stanju i slično.

 

ŠTO JE PRVO POTREBNO NAPRAVITI?

Često se puta nameće pitanje što je najprije potrebno napraviti: ovjeriti prijevod kod sudskog tumača i ovjeren prijevod predati nadležnom Općinskom sudu na ovjeru apostillom ili najprije izvornu ispravu kod nadležnog Općinskog suda ovjeriti apostillom pa onda sve zajedno dati na prijevod i ovjeru sudskom tumaču. Ni tu, nažalost ne postoji jedinstveno pravilo. Sve ovisi o ustanovi (ili instituciji) kod koje ćete predati prijevod

Svakako kod institucije u kojoj ćete predati ovjereni prijevod provjerite sljedeće:

  • moraju li Vaše isprave biti ovjerene apostillom te
  • na koji je način potrebno napraviti prijevod (prvo pvjereni prijevod pa onda apostille ili obrnuto).

U našoj dosadašnjoj praksi znatno je više slučajeva da se izvorna isprava najprije daje Općinskom sudu na ovjeru apostillom te se nakon toga sve zajedno daje na prijevod i ovjeru ovlaštenom sudskom tumaču. To ne mora biti pravilo ili pak vrijediti i u Vašem slučaju.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije vezano uz apostille možete pronaći na: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/legalizacija-isprava/.

Pismeno prevođenje

Pismeno prevođenje

Pismeno prevođenje
PISMENO PREVOĐENJE

 

pismeno prevođenjeZa pismeno prevođenje u današnje vrijeme ne samo prevoditeljima već i svim korisnicima na raspolaganju stoje različiti programi te offline i online alati za prevođenje. Omiljeni online alati kao što je Google Translate svakako mogu olakšati samo pismeno prevođenje, no usprkos svim svojim naprednim karakteristikama takvi alati i nadalje predstavljaju tek jedan u potpunosti strojni način prevođenja.

Nije potrebno naglašavati da u poslovne svrhe (prijevod ugovora, poslovne korespondencije, potvrdi i ostalih dokumenata) takvi alati nisu od koristi. Mi nudimo usluge profesionalnih prijevoda uz zajamčenu maksimalno moguću istovjetnost izvornog i prevedenog teksta.

Trebate kvalitetan, brz i povoljan pismeni prijevod? Dugogodišnje iskustvo u radu kao i kao suradnja s klijentima, visoka stručnost i fleksibilnost garancija su brze i kvalitetne usluge prevođenja.

Jamčimo povoljne cijene, poštivanje dogovorenih rokova kao i apsolutnu diskreciju glede sadržaja prevedenih tekstova.

Širok spektar područja koje pokrivamo Vaše potrebe neće ostaviti neispunjenima. Našu konkurentsku prednost čine prijevodi na području tehnike (strojarstvo, elektrotehnika, građevina, informacijske tehnologije…), ekonomije i prava.

Trebate pomoć u sastavljanju zamolbe, životopisa, pisma namjere? Ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Imate nedoumice u vezi prijevoda, dokumentacije…? Obratite nam se s povjerenjem.
Rado ćemo Vam pomoći besplatnim savjetom.

Usmeno prevođenje

Usmeno prevođenje

Usmeno prevođenje
USMENO PREVOĐENJE

Usmeno prevođenje (u pravilu) zahtijeva fizičku prisutnost prevoditelja, no u vrijeme napredne IT tehnologije usmeno prevođenje moguće je provesti i pomoću različitih softverskih aplikacija za komunikaciju kao što je na primjer skype.

KONESKUTIVNO I SIMULTANO PREVOĐENJE

Postoje dvije se najčešće vrste usmenog prevođenja: konsekutivno i simultano prevođenje.

usmeno prevođenjeKod konsekutivnog prevođenja prevoditelj najprije sluša i čeka da govornik završi rečenicu ili pasus koje nakon toga prevodi slušatelju. Konsekutivno prevođenje prikladno je kod prevođenja u grupama s brojem sudionika, a najčešće se koristi na poslovnim sastancima, konferencijama, skupovima, intervjuima, sudskim i javnobilježničkim raspravama i sličnim prilikama.
Kod simultanog prevođenja prevoditelj istovremeno sluša i prevodi ono što govornik izgovori. Ova vrsta prevođenja zahtjevan je i složen proces te zbog toga prevoditelji prevode u paru, međusobno se izmjenjujući u prevođenju. Prevoditelji obično sjede u kabinama za prevođenje dok sudionici nose slušalice. Ovakvo prevođenje prikladno je u prevođenju na različitim manifestacijama s većim brojem sudionika kao što su skupovi, konferencije, kongresi, parlamentarna zasjedanja i drugo.